• Manteniment preventiu

   • Servei de manteniment integral

   • Oferim un servei de manteniment integral als sectors on els seus processos de producció es realitzen en les sales blanques (cleanrooms), cabines de pesades, fluxos laminars i àrees crítiques. 

    • En aquests sectors la producció es realitza sota paràmetres ambientals i una qualitat d'aire determinada per una normativa concreta. Aquests valors han de mantenir-se constants en el temps perquè la producció es realitzi en les condicions que s'obliga. Per a aconseguir-ho després de la posada en marxa de la instal·lació és necessari tenir programat un correcte procés de manteniment integral de tots els equips de climatització HVAC (heat, ventilation and air conditioning), sistema de filtració i sistemes de control.

    • El manteniment dels sistemes de climatització HVAC consisteix a controlar l'estat del sistema de canonada que els alimenta, el correcte funcionament i consum dels diferents motors; es revisen i canvien les corretges de transmissió, es comprova la perfecta estanquitat dels conductes de xapa d'acer i el correcte funcionament dels elements de difusió d'aire.

    • Manteniment preventiu sala blanca
    • El manteniment integral del sistema de filtració requereix un estudi de la qualitat de l'aire que arriba a l'etapa de prefiltració ja que d'aquesta forma es pot programar amb major precisió la periodicitat amb la qual s'han de substituir els filtres de les etapes de prefiltració. Això ens permet també dur un control més exhaustiu de l'estat de saturació dels filtres de la segona etapa de filtració que tindran una vida útil més llarga. En el cas que la instal·lació disposi d'una tercera etapa de filtració es realitzarà també un seguiment del grau de saturació i estanquitat dels filtres que la componen.

   • El manteniment del sistema de control es realitza per a assegurar que el funcionament de tots els equips de control i mesurament és el correcte i que les dades que registren no són errònies.​

    • Manteniment sales blanques
    • Manteniment sala blanca
    • Manteniment sales blanques
    • Manteniment equips ventilació
    • Manteniment equips ventilació