• Sales blanques

   • Sales blanques/netes o d'ambient controlat

    • Salas blancas/limpias o de ambiente controlado
    • Les Sales Netes o d'Ambient Controlat són un instrument imprescindible en determinats processos de producció i investigació.

     Per exemple, en la indústria microelectrònica és necessària una atmosfera en les àrees de producció perfectament eximides de partícules per a la fabricació dels circuits VLSI (Very Large Scale Integrated).

     En la Indústria Alimentària la contenció de partícules i la contenció bacteriològica són requisits imprescindibles per a la garantia de qualitat del producte.

     En la Indústria Farmacèutica la seva funció és garantir la qualitat en operacions de fabricació i control.

    • Els objectius a aconseguir són:

     • Exclusió microbiana: per a prevenir la contaminació de materials estèrils, components i superfícies en operacions asèptiques.
     • Limitació microbiana: en les zones ocupades pròximes a operacions asèptiques, per a minimitzar la introducció de contaminació en la zona d'exclusió.
     • Exclusió de partícules: associada sovint amb l'exclusió microbiana, també s'aplica independentment per a materials rentats abans de la seva esterilització.
     • Limitació de partícules: per a reduir la càrrega de partícules en elements abans del rentat.
     • Excloure la contaminació creuada: per a prevenir la contaminació d'un material o producte amb un altre.
    • Per aconseguir els objectius anteriorment citats es definiran en el projecte els processos i operacions a realitzar, establint el diagrama de flux que millor s'adapti, considerant tots els aspectes de funcionalitat, manteniment i control i reflectint les conclusions en documents i plans que haurien de ser aprovats per personal qualificat.

     El document de treball serà el plànol de distribució de les diferents sales necessàries d'acord als processos o operacions inclosos en el projecte.

     El primer acord serà determinar els fluxos de personal, matèries primeres i materials de forma lògica, respectant les Normes de Correcta Fabricació (GMP’s) i sense crear problemes funcionals que dificultin les operacions de manteniment i control. Per tant, hauríem de dissenyar àrees tècniques on el personal de manteniment i control pugui accedir a les instal·lacions sense interferir en les operacions de producció habituals.

    • Título de la imagen
    • Título de la imagen
    • Título de la imagen
    • Salas blancas/limpias o de ambiente controlado
    • Salas blancas/limpias o de ambiente controlado
    • Salas blancas/limpias o de ambiente controlado
    • Tancaments, sostres i revestiment del sòl

    • Tancaments i Sostres

     Tancaments i sostres construïts amb panells sandwich autoportants acoblats entre si mitjançant encadellat i amb superfície totalment llisa. Desenvolupats per a la seva utilització com envà divisori, o com element adossat a una construcció preexistent.

     • Materials d'acabat:
      · Metàl·lics: Acer lacat prèviament, galvanitzat, inoxidable o plastificat
      · Resines sintètiques estables tèrmicament.
      · Melamina
     • Farcits i densitats:
      · Poliestirè extruït: 30 i 40 kg./m3
      · Poliuretà: 40 kg./m3
      · Llana de roca: 175 kg./m3
     • Espessors:
      · Des de 25 mm fins a 100 mm
     • Comportament al foc:
      · M-0
      · M-1
     • Altres característiques:
      · Inert als microorganismes i presenta un bon comportament enfront de l'acció de diferents agents químics

     Per a evitar l'acumulació de pols i facilitar la neteja, les parets es rematen en les unions amb el sòl, sostre i entre elles, mitjançant perfil sanitari de mitja canya.

     Revestiment de sòl

     Realitzats en diversos acabats dels quals destaquen per la seva gran duresa, alt grau d'ús i resistència, alhora que de fàcil manteniment i neteja.

     Complements: Portes, finestres, lluminàries, tancaments,...

     • Portes: Portes tipus sandwich amb les mateixes característiques que els panells autoportants, amb opció de porta simple o doble, espieres, enclavaments elèctrics
     • Finestres: Amb doble cristall de seguretat formant una continuïtat amb el panell.
     • Lluminàries: Aquest tipus de lluminàries estan especialment dissenyades per a il·luminar ambients estèrils com sales blanques, quiròfans, laboratoris, etc.
     • Quadre de control: Quadre de control per a components d'instal·lació (lluminària, ventiladors,..), amb manòmetres indicadors de Sala i Filtres, automatismes i resta de components requerits per al funcionament.
     • Arquitectura Salas Blancas
     • Arquitectura Salas Blancas
     • Arquitectura Salas Blancas
    • La filtració és el cor de les Sales Blanques

    • La filtració és el cor de les Sales Blanques. Existeixen, no obstant això, nombrosos elements a prendre en consideració per a la classificació dels diferents tipus de sales. Escollir els filtres adequats tant en les etapes de filtrat previ com en el filtrat final, és la clau per a aconseguir l'objectiu desitjat.

     La utilització dels filtres terminals d'alta eficàcia, obliga a la instal·lació d'unes etapes de filtració prèvia i filtracions intermèdies que ens garanteixin d'una banda llarga vida dels filtres terminals i, per una altra, evitar parar la producció amb la substitució de filtres terminals i les nombroses proves necessàries per a verificar que compleixin els requisits exigits.

     L'eficàcia en la retenció de partícules dels filtres absoluts és clau per a determinar la qualitat de l'aire. El desenvolupament i els progressos dels comptadors de partícules i la necessitat de conèixer l'eficàcia dels filtres fraccionada, segons la diferència de granulometria de les partícules, han conduït a nous mètodes d'assaig sobretot per als filtres absoluts de més alta eficàcia. Per exemple, els mètodes d'assaig utilitzant els comptadors làser.

     De les diferents denominacions que tenen els filtres absoluts internacionalment, HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter), és la més coneguda. Aquesta és definida com “filtre d'un sol ús, de gran superfície filtrant d'una eficàcia mínima del 99,97% sobre les partícules de DOP o d'altre aerosol semblant i d'una pèrdua de càrrega sobre un filtre nou de 2,54 cm. (1 inch) de columna d'aigua per a un assaig realitzat al rendiment nominal previst” (IESRP-CC-001-86).

     EUROVENT ha classificat els filtres de molt alta eficàcia en cinc categories. D'EU-10 a EU-14, basada en l'eficàcia dels mateixos i mesura segons el mètode definit per EUROVENT.

     • Filtración Salas Blancas
     • Filtración Salas Blancas
     • Filtración Salas Blancas
    • Control de la temperatura i humitat

    • Tractament d'aire ajustat a les condicions i mesures de la Sala creant un escombrat d'aire que ajuda a la purificació de la zona.

     Mitjançant sistemes de climatització centralitzats o distribuïts es controla la temperatura i humitat per a aconseguir un bon confort, nombre de renovacions necessàries per hora i un mínim consum.

     Els sistemes més emprats són mitjançant bombes de calor o intercanviadors amb circulació de vapor, aigua (freda/calenta) o expansió directa. Sistemes d’humidificació o deshumidificació.

     El conjunt dels circuits aeroàulics es realitza amb conductes degudament segellats, aïllats tèrmicament i sempre que sigui necessari, amb sistemes de tancament estanc per a aïllament de les zones durant el procés d’esterilització.

     • Climatización Salas Blancas
     • Climatización Salas Blancas
     • Climatización Salas Blancas
    • Neteja exhaustiva del personal o material

    • Dutxes d'aire

     Utilitzades per a realitzar una neteja exhaustiva del personal o material introduït dintre de la Sala Blanca. Es fan servir toveres per a dirigir el cabal d'aire impulsat a gran velocitat i la brutícia queda retinguda en filtres absoluts HEPA. Les dutxes d'aire utilitzen un control de gestió digitalitzat.

     • Dutxa d'aire sales blanques
     • Dutxa d'aire sala blanca
     • Control de gestió digitalitzat
     • Dutxa d'aire sales blanques
     • Aquestes zones de pas de materials a les Sales Blanques es configuren segons el tipus de servei que hagin de donar, totes disposen de dues portes d’accés, una des de la zona exterior de la sala i l’altra des de la pròpia sala blanca.

     • Les portes estan encorades de manera que no es puguin obrir al mateix temps, un cop oberta una, l’altra, queda condicionada al compliment del programa previst.

     • Disposem de dos tipus de SAS:

      • Estàndar
      • Biològic
     • SAS pasamaterials
     • SAS materials sales blanques
     • SAS sala blanca